Marathi sex chat for read

Yah kahani “mae paise de kar chudi” ka akhiri bhag hai.

घरी आल्यावर आईने तोंडहातपाय धुवून देवा जवळ पेढा ठेवायला सांगितला. मी म्हणालो नाही ग तुझे लांबसड़क काळेभोर रेशमासारखे केस, तुझे टपोरे डोळे, तुझे लाल लाल कान, तुझे गुलाबाच्या पाकळयासारखे ओठ. मी म्हणालो तुझा गोरा रंग.ती म्हणाली बस गोऱ्या रंगामुळे मी तुला सुन्दर दिसते. तिची सर्व बटने मी पटापट काढली व तिचा पोलका बाजूला केला. माझ्या प्यांटीतुन माझ्या लवडयाचा उभार स्पष्ट दिसत होता. कुरवाळत असताना तिने मला हलकेच ढकलत पलंगाकडे सरकावले. मी परत तिचा मुका घेतला व तिच्या पोलक्याची बटने काढू लागलो. ती म्हणाली," मग तू आता कर ना." मी म्हणालो," ठीक आहे." मग ती पलंगावर आडवी झाली.

Search for Marathi sex chat for read:

Marathi sex chat for read-52

तिने पटकन ते पुस्तक उशीखाली ठेवले आणि माझ्याकडे पाहत उठली आणि मला मीठी मारली. तिचे उरोज माझ्या हनुवटी आणि ग़ळ्याला स्पर्श करीत होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Marathi sex chat for read”